ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

І. Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на Учебното заведение: Детска градина „Калинка” кв.Рудник, с филиал кв.Черно море, за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година. 1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Учебното заведение. Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 08.04.2019 г. включително, до 15,30 часа.