Участия по проекти

Нашите Проекти

"Споделено щастие"

Няма нищо по благородно от това да споделяш радостта с другите хора и най вече да научиш децата да се грижат за щастието на околните Интегрираните дейности във всички клубове успяват да осигурят условия за ранен и равен достъп до образова ние на децата от етническите малцинства, за преодолява не на десегрегацията и възможните бариери, с които деца и родители се сблъскват. С финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ и чрез дейностите се подобряват условията на приемащата образователна среда Клубовете са форми за развитие на уменията в областта на танци, ръкоделие, театър, кулинария, музика С езика на всички изкуства, заедно подпомагаме позитив ните емоции, а в игри и празници отваряме вратите на многообразието още по широко Споделено щастие е не просто проект, това е нашето умение да раздаваме

Проект " Споделено щастие"

Проект „Споделено щастие“ ще осигури и реализира мерки за ранен и равен достъп до предучилищно образование на децата от етническите малцинства чрез провеждане на интегрирани дейности за преодоляване на десегрегация и възможните бариери, с които семействата се сблъскват.Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.

"Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България"

Община Бургас е една от 10 общини включени в реализиране на "Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България", финансиран от Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ. Целта на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът и използването на интегрирани услуги при деца със специални потребности и обучителни затруднения, както и деца от семейства в уязвимо положение. Дейностите ще се изпълняват в 9 бургаски детски градини, една от които е ДГ "Калинка". В тях ще бъдат назначени специалисти като ресурсен учител, психолог и логопед, а персоналът в детските градини ще премине обучение за изграждане на приобщаваща образователна среда с развитие на потенциала на всяко дете и специален фокус върху децата със специални нужди. Проектът е с продължителност от 01.01.2021 до 30.06.2022г.

"Продкрепа за приобщаващото образование"

През учебната 2021 - 2022 година детска градина "Калинка" се включи в изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Основната цел на проекта е насърчаване и развитие на потенциала за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация. Целевата група, с която ще реализира дейности детската градина, е насочена към деца в риск.

„Заедно за образователната интеграция на децата в уязвимо положение“

ДГ „Калинка“ –кв.Рудник, гр.Бургас с филиал в кв.Черно море е бенефициер по проект „Заедно за образователната интеграция на децата в уязвимо положение“ от октомври 2020г. Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

„Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.“ по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г